Infraestructura i Medi Ambient

Paterna compta amb més d'un milió de metres quadrats de zones verdes en el seu terme municipal. Per a mantindre este vast espai, es realitzen treballs constants, tant per a millorar el seu aspecte visual com per a assegurar el bon estat de salut de les plantacions.

Servicis

 • Manteniment de les zones verdes
 • Reg, abonat, retalls i tractaments fitosanitaris
 • Protecció de l'arbratge
 • Desenrotllament d'un pla ornamental
 • Neteja i conservació de fonts ornamentals
 • Neteja dels pipicanes inclosos en les zones enjardinades i carril bici
 • Plantació d'un arbre per cada xiquet o xiqueta nascuts a Paterna

Els treballs de poda inclouen el retall d'arbres o arbustos per a previndre el risc de caiguda de branques i controlar la grandària dels arbres la ubicació de la qual no permet el seu desenrotllament complet.

Servicis

 • Poda de formació (durant els primers anys de l'arbre)
 • Poda de manteniment i d'ornamentació
 • Podes excepcionals (per a exemplars abandonats o que causen risc)
 • Poda de grans mides, perfilat de formes, de palmeres i de dificultat

Este servici es presta des de la Torre de la Vallesa i compta amb unitats mòbils tot terreny. A més també inclou el desenrotllament de diferents campanyes anuals d'informació, sensibilització i prevenció.

En les zones forestals de Paterna es realitzen treballs de neteja, poda i tala en zones forestals i altres no urbanes a fi de previndre el risc d'incendis i millorar les condicions d'ús i gaudi.

Servicis

 • Manteniment de condicions adequades de neteja i higiene
 • Vigilància preventiva i correctiva
 • Arreplega de fems i envasos fitosanitaris en zones d'horta
 • Plantat i repoblació d'espècies vegetals
 • Col·laboració en la celebració de les jornades del dia de l'arbre
 • Col·laboració en treballs de control de plagues arbòries
 • Col·laboració en campanyes d'educació i conscienciació ambiental en coordinació amb els col·legis de Paterna

T'interessa