SIAC

El Servici d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC) presta el servici d'atenció i informació a la ciutadania per a la gestió dels tràmits municipals, en concret:

  • Registre general d'entrada de documents
  • Liquidació de taxes i preus públics municipals
  • Sol·licitud de permisos i llicències
  • Comptes tributaris
  • Fraccionaments i ajornaments de tributs municipals
  • Altes d'empadronament
  • Certificats de padró
  • Informació cadastral
  • Finestreta única per a tràmits amb altres Administracions Públiques

Tots els tràmits que es realitzen en el SIAC s'han de realitzar amb cita prèvia

T'interessa