Igualtat

L'Ajuntament de Paterna treballa per aconseguir la igualtat real entre dones i hòmens a través de campanyes de sensibilització i l'apoderament de les dones.

En l'Espai d'Igualtat, es duen a terme servicis dirigits a desenrotllar polítiques socials que faciliten la participació de les dones en la societat en igualtat d'oportunitats i condicions.

A més el municipi compta amb un Pla d'Igualtat aprovat per unanimitat en el Ple que servix com a punt de partida per al desenrotllament d'actuacions amb què aconseguir una igualtat efectiva entre dones i hòmens.

Pla d'igualtat

El Pla Municipal d'Igualtat de Paterna té com a objectiu aconseguir la igualtat efectiva de dones i hòmens, associant-ho al benestar i a la salut de les seues dones.

El Pla és fruit d'un intens procés participatiu en què han mostrat la seua opinió desenes d'organitzacions, entitats, ciutadans i ciutadanes, per a aconseguir un diagnòstic que tractarà la situació real de la dona a Paterna.

El document que es va aprovar per tots els grups polítics del Ple, marca el full de ruta de l'Ajuntament en matèria d'igualtat amb un ampli pla d'accions desenrotllat en distintes àrees d'actuació.

En sessió ordinària celebrada pel Ple el dia 28/7/21 es va ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2768/2021 de 5 de juliol pel qual s'aprova la segona pròrroga del I PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT DE DONES I HOMES DE PATERNA, fins a la recepció del II Pla municipal elaborat per la mercantil DATAINFO CONSULTORES Y ASSESSORS S.L.

Consulta el Pla d'Igualtat en el següent enllaç: I Pla Municipal d'Igualtat 2016-20 (34.2MB).

Dona

L'Espai d'Igualtat és un centre reservat a desenrotllar polítiques socials destinades a la resolució de conflictes en l'àmbit familiar i al foment de la igualtat de gènere.

Direcció:

C/ Alfonso X El Sabio, 22
Telf: 96 110 37 48

Dins de l'Espai d'Igualtat s'oferixen diferents servicis com:

Punt de trobada familiar
És un lloc neutre que facilita la trobada entre els membres d'una família en crisi per a garantir el dret dels fills a mantindre una relació adequada amb els seus pares biològics i altres parents o acostats després d'una separació, divorci o ruptura familiar. Esta atés per un equip multiprofesional compost per advocats, psicòlegs, treballadors socials i educadors socials amb el suport d'auxiliars administratius i personal voluntari.
SEAFI
El Servici especialitzat d'Atenció a la Família i a la Infància té com a objectiu el desenrotllament d'una intervenció social de caràcter integral en famílies que es troben en situació de dificultat social o risc. Un equip format per un psicòleg, un educador i un advocat oferix servicis de psicoteràpia i orientació i assessorament en aquelles matèries en què precisen ajuda.

T'interessa