Educació i Esport

Ajudes a l'escolariztzació de 1er i 2n Cicle

Falta de documentació Ajudes Escolaritació Ed. Infantil 1er i 2n cicle 2019-2020

Descarregar llistat falta documentació

D'acord amb el que establix l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'exposa al públic per un termini de DEU DIES, comptats des del següent a la publicació d'esta llista, a fi d'esmenar la falta de documentació o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'art. 21.

Són ajudes de l'Àrea d'Educació per compensar les despeses directes i complementàries d'ensenyament d'aquells xiquets/es les famílies dels quals estiguen empadronades en el municipi de Paterna i que tinguen entre 0 i 5 anys d'edat i estiguen escolaritzats en 1r o 2n cicle d'Ed. Infantil.

T'interessa