Educació i Esport

QUI SOM

El Consell Escolar Municipal és un òrgan de participació de tots els sectors afectats de la comunitat educativa de Paterna.

FUNCIONS

 • Participar en la programació i el control de l'ensenyament de nivell no universitari.
 • Elaborar propostes i sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de centres docents i unitats escolars dins del terme municipal.
 • Ser consultats per l'Ajuntament en les seues actuacions i disposicions relatives a l'ensenyament amb incidència en matèries com l'educació especial, l'escolarització de marginats, activitats complementàries i extraescolars i ensenyaments no reglats.
 • Col·laborar en la fixació, distribució i gestió dels recursos que correspon invertir a l'Ajuntament en matèria educativa i aquells altres fons que, discrecionalment, s'incloguen en els pressupostos municipals per a accions educatives.
 • Servir d'ajuda en la constitució de patronats o instituts municipals d'educació i en propostes de conveni i acords per a millorar la prestació del servei educatiu.

COMPOSICIÓ

La composició i forma de designació o elecció dels membres dels consells escolars municipals, és la següent:

 • El president serà l'alcalde de l'Ajuntament o el regidor en qui delegue.
 • Professors i personal administratiu i de serveis de centres escolars del municipi que hagen sigut designats per la seues organitzacions sindicals o associacions, sempre que estiguen constituïdes, atenent la seua representativitat i considerant la proporcionalitat entre els sectors públic i privat, en un nombre que represente almenys el trenta per cent del total dels membres del Consell.
 • Pares d'alumnes dels centres escolars del municipi que hagen sigut designats per la seues associacions, sempre que estiguen constituïdes, atenent la seua representativitat i en un nombre que represente almenys el trenta per cent dels membres del Consell.
 • Un regidor delegat de l'Ajuntament.
 • Directors de centres públics del municipi, elegits per ells i entre ells.
 • Titulars de centres privats del municipi, elegits per ells i entre ells.
 • Representants d'associacions de veïns del municipi designats per estes, atenent la seua representativitat.
 • Representants de l'administració educativa designats pel director territorial de Cultura i Educació, en un nombre que no supere el deu per cent dels membres del Consell.
 • Representants de les organitzacions sindicals més representatives.

T'interessa