• El nou document intern, fruit del consens i de la negociació sindical, fou aprovat en l'últim ple i tindrà vigència fins al 2024.
  • El Pla d'igualtat intern, que inclou un Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, està concebut per a implementar i garantir en el consistori una cultura laboral igualitària.

L'Ajuntament de Paterna ja compta amb el seu I Pla d'Igualtat intern, un document estratègic i transversal que permetrà a l'administració garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral.

Així ho ha revelat hui la regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat, Isabel Segura, qui ha indicat que “el nou document, aprovat en l'últim ple i amb vigència fins a 2024, està concebut per a detectar i eliminar de totes aquelles formes de discriminació que, per qüestió de gènere, es poden produir en l'àmbit laboral i que abasten des de la selecció i promoció de la plantilla, les condicions de treball, l'assetjament sexual, la promoció d'un llenguatge no sexista, l'eliminació de conductes micromasclistes fins a l'organització dels temps de treball i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar”.

Respecte a això, la regidora també ha assenyalat que “el Pla d'Igualtat intern és fruit del consens i de la negociació amb els sindicats, amb els quals s'han mantingut fins a un desena de reunions per a recollir les seues aportacions” al mateix temps que ha destacat que “inclou un ‘Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe’ per a previndre, sensibilitzar i erradicar aquest tipus d'assetjament en les relacions laborals de totes les persones que treballen a l'Ajuntament”.

Així mateix, Segura ha recordat que l'Ajuntament de Paterna té una dilatada trajectòria en el desenvolupament i implementació de polítiques públiques d'igualtat i que l'equip de govern socialista, amb una presència equilibrada d'homes i dones, ha decidit fer un pas més en aquest sentit amb la redacció d'aquest l I Pla d'Igualtat de Paterna.

Entre les actuacions que recull el Pla en totes les àrees municipals, figuren la comunicació inclusiva i utilització d'un llenguatge i unes imatges no sexistes, la recollida de dades i estadístiques desagregats per sexe i indicadors de gènere, la promoció de la Igualtat en contractes i subvencions, la formació de tota la plantilla en igualtat de gènere i els informes d'impacte de gènere.

Finalment, Isabel Segura ha subratllat que cada 6 mesos una comissió de seguiment s'encarregarà de l'avaluació del Pla aprovat.