Descripción listados: Manual per a la tramitació d'expedients

D'interés per a contractistes ROLECE

Els licitadors que no estiguen inscrits en el ROLECE no podran participar en les Licitacions en Procediment Obert Simplificat.

Des del passat 9 de setembre de 2018, és obligatòria la inscripció en el ROLECE (Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades) per a poder participar en les licitacions de l'Administració, si es convoquen per procediment OBERT SIMPLIFICAT.

Aquest procediment es pot utilitzar en els supòsits de l'art. 159 de la LCSP:

1.-Los òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert simplificat en els contractes d'obres, subministrament i servicis quan es complisquen les dos condicions següents: a) Que el seu valor estimat siga igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de contractes d'obres, i en el cas de contractes de subministrament i de servicis, que el seu valor estimat siga igual o inferior a 100.000 euros. (…)

Els empresaris poden inscriure en ell les dades de personalitat i capacitat d'obrar, autoritzacions i habilitacions, solvència i classificació empresarial, als que es referix l'articule 328 de la Llei, i els seus certificats acrediten enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons l'en ells reflectit i excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagen de constar en el mateix.

El Registre té caràcter electrònic, i tant les sol·licituds d'inscripció com l'obtenció de certificats es tramiten de manera telemàtic.

Per això, ES RECORDA A TOTS ELS LICITADORS, l'obligació d'inscriure's per a poder ser admés a estes licitacions.

INFORMACIÓ EN : aquest enllaç

S'adjunta també manual en pdf

Paterna, novembre 2018.

T'interessa