Llistat de sol·licituds d'ajudes a l'escolarització en educació infantil de 1er i 2n cicle en què falta documentació

Descarregar llistat falta documentació

D'acord amb el que establix l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'exposa al públic per un termini de DEU DIES, comptats des del següent a la publicació d'esta llista, a fi d'esmenar la falta de documentació o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'art. 21.