Taller de Autoprotección para Mujeres de Paterna

Condicions d'accés i ús del portal web

Tot accés a www.paterna.es/policialocal així com l'ús de la informació que s’hi conté, implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

 • Dades identificatives
  • D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la informació següent:
  • El lloc Web: www.paterna.es/policialocal és titularitat de l'Ajuntament de Paterna, domiciliat en Plaça Enginyer Castells, núm.1 - 46980 Paterna (València).
  • Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal, en la adreça indicada anteriorment.

  Tot accés a este Lloc Web i l'ús de la informació que s’hi conté, implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

 • 1. Utilització de la informació continguda en el Lloc

  La Web www.paterna.es/policialocal facilita la consulta lliure i gratuïta d'informació d'interés general sobre les activitats esportives, centres i la resta de temes relacionats amb l'esport en la ciutat de Paterna. Només està autoritzat l'ús personal i no comercial. No s'autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

  La informació proporcionada en este Lloc té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els sigta d’aplicació. Per a fins jurídics, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials o sol·licitar-se a l'Ajuntament.

  L'accés al Lloc, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'Ajuntament de Paterna no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d'este accés o ús d'informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a què haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

 • 2. Qualitat de la informació i continguts

  L'Ajuntament de Paterna no garanteix l'exactitud, veracitat o integritat dels continguts d'este lloc Web, ni es responsabilitza de l'accés o ús dels dits continguts. No obstant, desenvoluparà els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

  L'Ajuntament de Paterna podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu Lloc Web o en la seua configuració o presentació.

  Els llistats que es puguen publicar en este Lloc Web i que continguen dades de caràcter personal s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Estos llistats no constitueixen font d'accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.

 • 3. Disponibilitat de la informació

  L'Ajuntament de Paterna no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. L'Ajuntament de Paterna no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l'usuari que es derive de l'accés a este Lloc Web o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.

 • 4. Política de privacitat

  La privacitat d'este Lloc Web es basa en:

  1. Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els serveis del Lloc Web.
  2. Automàticament s'obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servei. En visitar este lloc Web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l'ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-lo a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d'estil més adequada i que la visualització del Lloc Web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny del nostre Lloc Web i a l'obtenció d'estadístiques (en concret, conéixer el nombre de “visitants únics” que té la nostra web).

   Aquells usuaris que no desitgen rebre cookies o vullguen ser informats abans que s'emmagatzemen en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a este efecte.

   La major part dels navegadors de hui en dia permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

   1. Les cookies no s'accepten mai.
   2. 1. El navegador pregunta a l'usuari si s'ha d'acceptar cada cookie.
   3. Les cookies s'accepten sempre.

   El navegador també pot incloure la possibilitat d'especificar millor quines cookies han de ser acceptades i quines no. En concret, l'usuari pot normalment acceptar alguna de les opcions següents: rebutjar les cookies de determinats dominis; rebutjar les cookies de tercers; acceptar cookies com no persistents (s'eliminen quan el navegador es tanca); permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent. A més, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar cookies individualment.

  3. 1. L'Ajuntament de Paterna ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que siga possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
  4. Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran d'acord amb allò que s'ha establit per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa d'aplicació. S'inclouran en fitxers titularitat de l'Ajuntament de Paterna que s'utilitzaran per als propis fins municipals i els específics de la seua sol·licitud. Tals dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà exercir-los mitjançant presentació de sol·licitud per registre d'entrada en qualsevol de les oficines d'atenció de l'Ajuntament de Paterna. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite li podrem requerir que aporte una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o equivalent.
 • 5. Propietat intel·lectual i industrial

  Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'este Lloc d'Internet, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de l'Ajuntament de Paterna o de tercers que hagen autoritzat l'ús de dits continguts a l'Ajuntament de Paterna, llevat que s'indique expressament el seu lliure disponibilitat.

  La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'estes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Ajuntament de Paterna o d'aquell que siga titular.

  La utilització no autoritzada de la informació continguda en este Lloc, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament de Paterna poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que de tal exercici es deriven.

 • 6. Establiments de hiperenllaces

  Hiperenllaços del Lloc a altres pàgines web: en este Lloc Web s'han inclòs enllaços a pàgines d'Internet de tercers (“links”), que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant, l'Ajuntament de Paterna no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència en el Lloc.

  Hiperenllaços des d'altres pàgines d'Internet al Lloc: els usuaris que es proposen establir un hiperenllace entre la seua pàgina web i la de l'Ajuntament de Paterna hauran de tindre en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Ajuntament de Paterna i el propietari de la pàgina web en què s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de l'Ajuntament de Paterna dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l'Ajuntament de Paterna ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de totes maneres els serveis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.
  2. L'Ajuntament de Paterna no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l'Ajuntament de Paterna, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en què s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • 7. Publicació d'imatges de persones

  En relació amb les imatges de persones que apareixen en el lloc Web, l'Ajuntament de Paterna efectua la publicació amb un seriós respecte a la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

  L'Usuari no està autoritzat perquè puga reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i/o videogràfiques. Estes imatges només són utilitzades, únicament i exclusivament, en la composició d'arxius gràfics o vídeogràfics, elaborades per a informar i/o donar a conéixer diverses activitats de l'Ajuntament de Paterna.

  El tractament de les imatges s'efectua amb seriós respecte cap a la persona, eliminant qualssevol captacions o filmacions que pogueren atemptar els drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per a altres fins diferents dels expressats, ni són cedits a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament.

  En tot cas, la persona afectada per una publicació en el lloc Web de la seua imatge, bé per si mateixa o a través del Pare i/o Mare, o representant legal ( en els casos d'imatges de menors i/o incapaços), podrà revocar el consentiment que haguera prestat o oposar-se al tractament de la imatge, o exercitar els drets d'accés, modificació o cancel·lació, en qualsevol moment, presentant un escrit, acompanyat de la fotocòpia de la seua DNI o document equivalent, així com una fotografia recent, per registre d'entrada en qualsevol de les oficines d'atenció de l'Ajuntament de Paterna

 • 8. Legislació aplicable i jurisdicció

  Les presents condicions i termes, es regiran per les normes estatutàries, reglamentàries i per la legislació espanyola, que s'aplicarà en el no disposat en este avís legal en matèria d'interpretació, validesa i execució.

  Les parts renuncien expressament al fur que els poguera correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Paterna per a resoldre qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.

 • Instrucciones

  -Respecto al texto de Política de privacidad:

  Cuando un sitio web incluye un formulario en el que se soliciten datos de carácter personal al usuario, debe de recogerse en consentimiento informado del titular de los datos. A continuación pasamos a dar las indicaciones oportunas para realizar esta recogida y tratamiento de datos conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

  • 1- Debe de introducirse un link al texto de Política de privacidad.
  • 2- A continuación, el usuario debe de aceptar las condiciones marcando la casilla He leído y Acepto las condiciones
  • 3- El usuario no debe poder introducir ningún dato en el formulario sin haber marcado previamente la casilla de aceptación de las condiciones.