Sobre el voluntariat La relació dels voluntaris amb el municipi s'entén com colaboración gratuïta, desinteressada i benèvol, basada únicament en sentiments humanitaris, altruistes i de solidaritat social. Por tanto, no mantiene relación alguna de carácter laboral.

La permanència dels voluntaris i col·laboradors al servei de la protecció civil local és gratuïta i honorífica, sense drets a reclamar salari, remuneració o premi, si bé l'Ajuntament, en determinats casos justificats i/o excepcionals, podrà arbitrar fórmules de compensació per a despeses derivades del servei o assistència a cursos de formació. En este sentit, els voluntaris podran rebre indemnitzacions corresponents per danys patits com a conseqüència de la seua prestació.

Fases i documentació

Poden vincular-se a l'agrupació les persones físiques majors d'edat, residents en el municipi, que manifesten el desig de col·laborar voluntàriament en les activitats pròpies dels serveis bàsics de protecció civil. El compromís voluntari ha de renovar-se, de manera explícita, per períodes anuals, considerant rescindit el vincle cas de no dur-se a terme la renovació.

No podran formar-ne part de l'operatiu les persones que, en cas d'emergència, hagen de desenvolupar funcions en altres grups de l'estructura de la Protecció Civil Local, no existint cap impediment que col·laboren amb l'agrupació en tasques preventives i de planificació.

Descarregar sol·licitud

Procés

Omplir la sol·licitud i entregar-la en la seu de l'agrupació o en l'Ajuntament. Una vegada realitzada la sol·licitud en el cos, els sol·licitants que encara no hagen superat les proves psicofísiques i de coneixements seran considerats voluntaris auxiliars, i per tant en cap cas hauran de desenvolupar cap actuació operativa

Jornades d'orientació, per a voluntaris auxiliars.

Curso deCurs d'ingrés (nivell I). De caràcter obligatori per als voluntaris en pràctiques, tindran una duració mínima de 25 hores lectives teoricopràctiques, sobre les àrees fonamentals relacionades de la protecció civil (legislació bàsica, planificació, autoprotecció, primers auxilis, extinció d'incendis, rescat i salvament, comunicacions, acció social etc.)

Cursos de perfeccionament (nivell I). Dirigits a voluntaris que desitgen aprofundir en alguna de les àrees mencionades.

Cursos d'especialització (nivell III). Dirigits fonamentalment als responsables de l'ALVPC.

Una vegada superades les proves, hauran de realitzar un període de pràctiques no inferior a 3 mesos, ni superior a un any. Els voluntaris en període de pràctiques podran desenvolupar actuacions operatives de responsabilitat limitada, duent a terme tasques com a col·laborador d'altres voluntaris de més àmplia experiència en emergències.

Estos voluntaris en pràctiques passaran a ser membres voluntaris de ple dret de l'agrupació si les pràctiques són valorades positivament.

El voluntari té dret a estar assegurat contra els possibles riscos derivats de la seua actuació, per la qual cosa disposarà d'una assegurança d'accidents que garantirà les prestacions mèdiques i les indemnitzacions corresponents en els casos d'accidents i les seues conseqüències.

Formació

És objectiu prioritari en l'àmbit de la Protecció Civil Local la preparació del personal a tots els nivells: des de la selecció i formació inicial fins a la continuada i permanent durant la relació voluntari-agrupació.

La formació inicial del voluntariat té com a finalitat informar i posar en contacte al voluntariat amb els coneixements bàsics i les realitats vinculades a la Protecció Civil Local, així com amb els diferents camps d'actuació. Així mateix, contribueix a la selecció dels aspirants i facilita la capacitació d’estos per a incorporar-se en condicions d'eficàcia a la corresponent unitat d'intervenció.

La formació permanent i continuada del voluntari té com a objectiu no sols la garantia i posada en pràctica d'un dret d'aquell, sinó, sobretot, atendre a les necessitats reals de la prestació del servei, obtenint els majors nivells de responsabilitat, eficàcia i seguretat.

L'ALVPC participa amb el seu personal en els cursos de formació i ensinistrament que organitza la Generalitat a través de la Conselleria de Governació, i el mateix ajuntament de Paterna amb la participació de col·laboradors voluntaris.