Sol·licitud de Participació Cordà Querubí, Infantil i Juvenil

Com funciona?

  • 1Seguretat
  • 2Terminis i condicions
  • 3Dades del Sol·licitant
  • 4Dades de Participació
Pas 1 de 4: Seguretat

Important

Si no està empadronat/da a Paterna abans del 01/01/2019, la seua sol·licitud serà descartada automàticament

Pas 2 de 4: Terminis i condicions

Llija detingudament tots i cada un dels punts ací exposats.

Vosté manifesta

Altres condicions

Documents a aportar

  • Instància (generada al finalitzar aquest formulari) signada
Pas 3 de 4 : Dades del Sol·licitant

Solicita participar en

Dades del menor
Dades del pare/mare/tutor-a
Addreça a efectes de notificacions
Pas 4 de 4 - Dades de Participació

D'entre les següents opcions, indique la que més concorda amb vosté.