Instància Participació Cordà de Paterna

Com funciona?

  • 1Seguretat
  • 2Terminis i condicions
  • 3Dades del Sol·licitant
  • 4Dades de Participació
Pas 1 de 4: Seguretat

Important

Si no està empadronat/da a Paterna abans del 01/01/2018, la seua sol·licitud serà descartada automàticament

Pas 2 de 4: Terminis i condicions

Llija detingudament tots i cada un dels punts ací exposats.

Vosté manifesta

Altres condicions

Documents a aportar

  • Instància (generada al finalitzar aquest formulari) signada
Pas 3 de 4 : Dades del Sol·licitant
Addreça a efectes de notificacions
Pas 4 de 4 - Dades de Participació

D'entre les següents opcions, indique la que més concorda amb vosté.

Sol·licita

Ser admés/a com a participant en: (marcar el que corresponga)

  • 25 d'agost
  • 26 d'agost
  • 25 i/o 26 d'agost