Informació general

Els municipis, per al desenrotllament de les seues competències i la prestació dels serveis públics que la llei els atribuïx, gaudixen d'autonomia i suficiència financera.

Les fonts principals de finançament són: els seus tributs propis i la participació en els de l'Estat.

Els tributs, al seu torn, es classifiquen en: taxes, contribucions especials i impostos, i es troben regulats fonamentalment en el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i per les ordenances fiscals pròpies de cada tribut.

Els tributs de l'Ajuntament de Paterna són els següents:

 • IMPOSTOS:
  • - Impost sobre Activitats Econòmiques
  • - Impost sobre Béns Immobles
  • - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
  • - Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)
 • TAXES:
 • A)Per la prestació de serveis públics o per la realització d'activitats administratives de competència local:
  • - Taxa per serveis especials d'espectacles, transports i retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos
  • - Taxa per expedició de documents administratius
  • - Taxa per llicència o comunicació ambiental
  • - Taxa de cementeri municipal
  • - Taxa per concessió de llicències urbanístiques
  • - Taxa per la prestació dels serveis d'instal·lacions esportives de propietat municipal
  • - Taxa pel subministrament d'aigua
  • - Taxa per la prestació dels serveis de mercat
  • - Taxa per assistència a les activitats culturals i artístiques organitzades i per cessió de serveis, instal·lacions i equips existents en els centres culturals: "Gran Teatre" i " Teatre Capri"
  • - Taxa per utilització d'aparcament subterrani municipal
  • - Taxa per control d'abocaments
 • B)Per utilització privativa del domini públic:
  • - Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets d'estaques, bastides i altres instal·lacions anàlogues
  • - Taxa per instal·lació de quioscos en la via pública
  • - Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
  • - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
  • - Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública
  • - Taxa per entrada i eixida de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública
  • - Taxa per cessió de locals i utilització de l'equipament del centre municipal de serveis empresarials

  Calendari del contribuent>>