Targetes transports 2017-2018

 Convenio jubilados

Abonament Plus Anual

Dirigit a jubilats, pensionistes, discapacitats i membres de família nombroses empadronats a Paterna

Avantatges

Vàlid durant un any (de l'1 de desembre de 2017 fins al 30 de novembre de 2018)

Permet viatges il·limitats en tota la xarxa FGV (zones A, B, C i D)

Preu: 91,50 euros

+ 2 euros si es tracta d'una renovació o + 4 euros en el cas que sol·licite una nova targeta

Com sol·licitar-la

Període de presentació d'instàncies: fins al 30 de setembre del 2017

Documentació requerida

Per a obtindre l'Abonament Plus Anual de Paterna, tots els sol·licitants que complisquen els requisits hauran de presentar en l'Ajuntament, abans del 30 de setembre els documents següents:

Instància normalitzada de sol·licitud omplida que podran trobar ací

Fotocòpia del document que acredite la condició de jubilat, pensionista, discapacitat o pertànyer a família nombrosa

Si el sol·licitant és menor d'edat fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor

No serà necessari presentar el certificat d'empadronament (l'Ajuntament ho comprovarà directament)

En cas de renovació: Per a aquells casos en què el sol·licitant hi ha disposat d'Abonament Plus Anual durant algun període anterior i conserva la targeta

Fotocòpia de la targeta que ja posseïx

Justificant del pagament dels costos de renovació de la targeta (2 euros) més el preu per conveni de l'abonament (91,50 euros) . TOTAL: 93,50 euros

En cas de sol·licitar una nova targeta: En els casos en què s'haja perdut la targeta, mai l'haja tingut o caduque enguany (recorde que les targetes emeses en 2012 caduquen en el 2017)

Fotografia mida de carnet en color

Fotocòpia DNI del sol·licitant

Justificant del pagament dels costos de la nova targeta (4 euros) més el preu per conveni de l'abonament (91,50 euros) . TOTAL: 95,50 euros

Mes informació