Documentació a aportar

1. SOL•LICITUD D'ADMISSIÓ Podeu adquirir una còpia en qualsevol dels centres docents i en les dependències administratives de l’Ajuntament de Paterna. També podeu omplir la sol•licitud de forma telemàtica a www.ceice.gva.es

2. DOMICILI FAMILIAR Cal acreditar-lo mitjançant la presentació del DNI del pare, la mare o el tutor i d’un rebut recent de l’aigua, la llum o el telèfon o del contracte de lloguer. Només si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents es podrà demanar un certificat de residència lliurat per l’Ajuntament (no certificat d’inscripció padronal). Recordeu, si cal actualitzar amb antelació el domicili al vostre DNI.

El lloc de treball de qualsevol dels dos pares o el tutor pot ser considerat, a instància del sol•licitant, amb els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, sempre que s’acredite suficientment la relació laboral i el domicili del centre de treball.

3. RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR Serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la puntuació per este concepte, omplir les dades que apareixen en l'ANNEX VI de l'ORDE 7/2016, de 4 d'abril; tal document a omplir li podrà ser facilitat en qualsevol dels centres docents, així com en les dependències administratives de l'Ajuntament de Paterna.

4. DISCAPACITAT Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social, Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència.

C/ Colom, 80, València.
Telèfon 96 386 60 00

Més informació en
www.bsocial.gva.es/portal/portal

5. FAMÍLIA NOMBROSA Títol oficial de família nombrosa.

6. FAMÍLIA MONOPARENTAL Títol oficial de família monoparental.

7. GERMANS EN EL CENTRE QUE CONTINUEN EL PROPER CURS Ho acredita el centre.