Documentació a aportar

1. SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ Document a emplenar

Descarga de la solicitudDescarregar sol·licitud

2. DOMICILI FAMILIAR Domicili familiar, acreditat per la presentació del DNI del pare, la mare o el tutor, i també d'un rebut de l'aigua, la llum, el telèfon o el contracte de lloguer.

El lloc de treball de qualsevol dels pares o el tutor pot ser considerat amb els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, sempre que s'aporte un document que acredite suficientment la relació laboral i el domicili del centre de treball.
Renda d'unitat familiar, document a emplenar.

3. DISCAPACITAT Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social, Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència.

C/ Colom, 80, València.
Telèfon 96 386 60 00

Més informació en
www.bsocial.gva.es/portal/portal

4. FAMÍLIA NOMBROSA Títol oficial de família nombrosa.

5. ALUMNES AMB MARE EN ESTAT DE GESTACIÓ Els alumnes la mare dels quals es trobe en estat de gestació: certificació mèdica que ho acredite.