Criteris de baremació

1. Germans en el mateix centre. Existència de germans matriculats (sempre que estiguen ja matriculats i continuen assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol•licita la plaça).

-15 punts: per cada germà matriculat.

 

2. Pare o mare o tutor treballadors en el centre docent,

- 5 punts

 

3. Proximitat del domicili o lloc de treball dels pares

- 10 punts:àrea d’influència

- 5 punts:àrea limítrofa

 

4. Renda familiar (presentar mitjançant l'Annex VI de l'Orde 7/2016, de 19 d'abril)

- 2 punts Rendes iguals o inferiors a 1,5 vegades l’IPREM*

*Les rendes de la unitat familiar es valoraran segons L'IPREM (indicador públic de renda a efectes múltiples), fixat en 7.455,14€.

5. Discapacitat de l’alumne

- 4 punts:entre el 33 i el 64%

- 7 punts: superior al 65%

 

6. Discapacitat de pares/germans de l’alumne

- - 3 punts:entre el 33 i el 65%

- 5 punts: superior al 65%

 

7. Família nombrosa

- 3 punts: general

- 5 punts: especial

 

8. Familia monoparental

- 3 puntos: general

- 5 puntos: especial

Alumnes la mare dels quals estiga en estat de gestació: es beneficiaran d’una puntuació idèntica a la que obtindrien si ja haguera nascut el germà o germans. Cal indicar-ho en l’ANNEX VI, amb el DNI del pare o la mare. També és vàlid per a la condició de família nombrosa si es donen les condicions.